Toelichting logo:

De drie cirkels in het logo symboliseren de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken: Onze school, ons dorp en de wereld om ons heen. Het doel van onze school is om vanuit onze Christelijke grondslag kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, nieuwsgierige en participerende burgers van morgen. Dit vatten wij samen als ‘Samen spelen, samen leren, samen leven’. Deze aspecten worden in het logo verbeeld door de poppetjes, de letters en het huis. Het papieren vliegtuigje geeft de weg weer die de kinderen, ieder op hun eigen wijze, zullen volgen.

Wij zijn een modern christelijke school

 • De normen en waarden uit de bijbel zijn ons uitgangspunt: respect, oog voor de wereld om je heen, liefde voor de ander, gelijkwaardigheid.
 • Je mag zijn wie je bent; wij accepteren verschillende opvattingen en uitingen van het geloof.
 • Wij bepalen als school zelf hoe wij invulling geven aan onze christelijke identiteit.
 • In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat kinderen kennismaken met andere culturen en geloofsovertuigingen.

Wij staan midden in de 21e eeuw

 • Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot ondernemende, nieuwsgierige en participerende burgers.
 • Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen helpen willen wij ieder kind echt kennen en zien.
 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.
 • Wij hanteren een duidelijke, cursorische doorgaande lijn voor taal en rekenen.
 • Behalve basiskennis (taal en rekenen) zijn een aantal specifieke vaardigheden van groot belang om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen.
 • De nadruk ligt op 21e eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren, niet op kennis en feiten binnen het wereldoriëntatie onderwijs.
 • Wij zien de 21e eeuwse vaardigheden als doel, niet als norm of vereiste.
 • ICT/tabletonderwijs is ondersteunend, niet leidend.

Wij zijn een gezonde school

 • Wanneer je goed in je vel zit gaat leren makkelijker.
 • Gezondheid is een centraal thema op onze school.
 • Wij willen als school dagelijks een positieve bijdrage leveren aan de gezonde levensstijl van opgroeiende kinderen in Dodewaard.
 • Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een gezond leer- en leefklimaat.
 • Door kinderen te informeren over alle aspecten rondom gezond leven helpen wij hen bewuste keuzes te maken.