Extra verlof

Een commissie met vertegenwoordigers van het primair onderwijs en het vervolgonderwijs overlegt jaarlijks hoe de vakanties het best ingedeeld kunnen worden. Er wordt vooral op gelet om de vakantiedagen goed af te stemmen tussen de twee soorten scholen.

We kunnen alleen maar akkoord gaan met extra vakantiedagen (buiten de normale vakanties om) wanneer daar speciale redenen voor zijn. Extra vrije dagen die aansluitend zijn aan de zomervakantie zijn niet toegestaan.

Geldige redenen zijn:

–          huwelijk van ouder/verzorger
–          huwelijk van bloed/aanverwant (broer/zus/tante/neef/nicht)
–          overlijden
–          12½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
–          25, 40, 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
–          Verhuizing
–          Godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichting
–          extra vakantieverlof wanneer dat niet anders kan i.v.m. werk
–          verlof voor andere zeer bijzondere omstandigheden.

Verlof voor vakantie
De schoolleider mag in uitzonderlijke gevallen één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien schooldagen (= 2 schoolweken). De leerplichtwet stelt dat dit uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever van de betreffende ouder moet dit schriftelijk aantonen. Het vakantieverlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar, dit om te voorkomen dat uw kind bij de start van het schooljaar de aansluiting met de groep mist. Afwezigheid zonder toestemming van de schoolleider zal door de schoolleider worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Wat zijn de stappen die u kunt ondernemen om digitaal verlof aan te vragen?

  • U kunt het formulier hier downloaden om verlof aan te vragen.
  • Als dit formulier gedownload is en opgeslagen op uw computer, kunt u het digitaal invullen.
  • Na het invullen slaat u het bestand nogmaals op en mailt u het als bijlage naar e.buis@cnbdehien.nl.
    Of u kunt het formulier uitprinten en inleveren bij de schoolleiding.

Of verlof aanvragen middels een papieren formulier;

  • U kunt ook een formulier ophalen bij de administratie/schoolleiding om in te vullen.

U krijgt het formulier ondertekend terug, dit wordt meegegeven aan uw kind.
Hierop staat of het verlof wel of niet is toegekend.