Aanmelden/inschrijven

Rondleiding
De beste manier om de sfeer op onze school te proeven en te zien hoe wij in de praktijk werken is met een bezoek aan onze school. Wij nodigen iedereen van harte uit om hiervoor een afspraak te maken met onze schoolleider Evelien Buis. Zij zal u graag onze school laten zien en uw vragen beantwoorden.

Aanmelding
Wanneer u voor onze school hebt gekozen, kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij onze schoolleider op school. Op het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld op school ontvangen is, is uw kind formeel ingeschreven. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bij inschrijving van kleuters ontvangt u ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind een uitnodiging voor de eerste wendag. Zie ook Wendagen.

Aansprakelijkheid & verzekeringen
De Hien valt onder de collectieve WA-verzekering van de Stichting Trivium. Uw kind is tijdens de schooluren verzekerd tegen de financiële gevolgen van schade als gevolg van verwijtbaar gedrag van het team of bestuur. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school worden georganiseerd zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Bij schade kunt u zich wenden tot de schoolleider.

Voor schade aangericht door kinderen worden ouders aansprakelijk gesteld. Hierbij valt te denken aan vernielen van andermans bezittingen, medische kosten als gevolg van fysiek contact, etc. Voor dergelijke schades kunnen ouders een particuliere WA-verzekering afsluiten

Administratie
Wij vinden het belangrijk om onze administratie actueel te houden. Daarom verzoeken wij ouders ons op de hoogte te houden van wijzigingen in contactgegevens. U kunt dit doen via ons ouderportaal. Ook zijn wij graag op de hoogte van veranderingen in thuissituaties, zoals bijvoorbeeld bruiloften, echtscheidingen of gezinsuitbreiding.

BSN
Onze administratie moet aan wettelijke eisen voldoen (‘Wet op het onderwijsnummer’). Om die reden hebben wij van alle kinderen het BSN (Burgerservicenummer) nodig of een onderwijsnummer (indien bekend).  

Bewegingslessen (gym)
De bewegingslessen worden gegeven door de buurtsportcoach Roy van Roekel samen met een CIOS-beweegteam bestaande uit vier studenten. De gymlessen worden gegeven op donderdag. De eigen leerkracht is aanwezig bij deze bewegingslessen. Naast de bewegingslessen verzorgen de CIOS-studenten pleinspellen op donderdag, activiteiten bewegend leren en ondersteunen zij bij sporttoernooien.

Bibliotheek
De school heeft een goed gesorteerde verzameling boeken bestaande uit een eigen collectie en een wisselcollectie van de centrale bibliotheek in Dodewaard. Kinderen van De Hien hebben gratis toegang tot de Bibliotheek Rivierenland in Dodewaard.

Bouwcoördinator
Op De Hien is één groepsleerkracht werkzaam die opgeleid is tot bouwcoördinator. Zij coördineert de onderwijskundige zaken (respectievelijk onderbouw en bovenbouw) en is als lid van het management team medeverantwoordelijk voor het beleid van de school.

Eten en drinken
Eten en drinken voor de ochtendpauze (10-uurtje) en voor de lunch nemen de kinderen van thuis mee. Wat mee genomen mag worden voor de lunch: Fruit, groente, boterhammen, krentenbol, ontbijtkoek/peperkoek, rijstwafel (zonder chocola), droog pakje crackers, danoontje zonder strooisels, kaas, bifiworstje, beker met drinken of pakje drinken (zonder koolzuur).
Op maandag t/m donderdag nemen alle kinderen fruit of groente mee voor 10 uur. Op vrijdag mag er een koekje mee genomen worden. Zie ook ons voedingsbeleid op onze website.
Wij doen dit schooljaar mee aan het schoolfruitproject – 20 weken krijgen alle kinderen op woensdag en donderdag fruit van school: http://www.euschoolfruit.nl.

Gevonden voorwerpen
Wanneer u iets mist kunt u in eerste instantie bij de groepsleerkracht terecht. Gevonden voorwerpen worden tot het einde van het schooljaar bewaard. Aan het einde/begin nieuwe van het schooljaar worden de gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. De datum waarop de gevonden voorwerpen worden weggedaan, wordt in de Hienwijzer vermeld.

Hoofdluiscontrole
In de week na iedere schoolvakantie op vrijdag wordt er in elke groep gecontroleerd op luizen en/of neten. De controle wordt gecoördineerd door 1 van onze ouders en vindt plaats in het ICT lokaal. De bevindingen worden bijgehouden in een logboek.

Indien er luizen en/of nieuwe neten worden geconstateerd, neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouders. De ouders zorgen ervoor dat hun kind(eren) op de juiste manier behandeld worden, om verdere verspreiding van luizen te voorkomen.

Als ouders thuis luizen ontdekken, vragen wij hen vriendelijk doch dringend contact opnemen met de leerkracht van hun kind, zodat er een extra luizencontrole in de groep van hun kind uitgevoerd kan worden.

Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit wordt langzaam opgebouwd t/m groep 8. Het huiswerk bestaat uit extra taal- en/of rekenwerk via het online programma Gynzy, het leren van toetsen, het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Vroeg leren omgaan met huiswerk bevordert de zelfstandigheid en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van kinderen ten aanzien van hun eigen handelen. Twee aspecten die in het voortgezet onderwijs van groot belang zijn voor het behalen van successen.

Informatieplicht gescheiden ouders
De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte wordt gesteld. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder en dat de oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met onze schoolleider. 

Intern begeleider
De intern begeleider (IB’er) coördineert de begeleiding aan de zorgleerlingen. Zij heeft de leiding over het zorgteam, bestaande uit onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en stagiairs.

Klachtenregeling
Wij vinden het niet in belang van uw kind of uzelf wanneer u te lang blijft rondlopen met vragen, problemen of klachten. Voor kleine en grote klachten moet er op school iemand zijn die u kunt vertrouwen. Iemand die goed naar u luistert en advies geeft. Voor leerlingen en ouders zijn dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de schoolleider. Als een probleem in dit contact niet goed wordt opgelost, kunt u een klacht indienden. Hiervoor is een uitgebreide klachtenprocedure, die vastgelegd is in de klachtenregeling. Deze is op school te verkrijgen en kunt u terugvinden op de website van Stichting Trivium.
Zie ook Vertrouwenspersoon.

Klassenouders
Alle groepen hebben één of twee klassenouder(s). Klassenouders zijn de schakel tussen de ouders en de groepsleerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht o.a. bij het organiseren van een activiteit. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar middels het strookje in de goodiebag die u ontvangt op onze inloopmiddag in de eerste schoolweek.

Kleding/schoeisel

Schoeisel
Om de klaslokalen en de speelruimtes schoon te houden vragen wij u vriendelijk om vieze schoenen en laarzen bij de garderobe uit te trekken en neer te zetten. Dit geldt ook voor skeelers. Om verwarring te voorkomen vragen wij u de laarzen te voorzien van de naam van uw kind. U kunt uw kind uiteraard sloffen mee naar school geven om te voorkomen dat het kind op sokken loopt.

Hoofdbedekking
Het dragen van hoofddeksels is in de klas verboden. Hoofdbedekking op grond van godsdienst of medische redenen is wel toegestaan, mits het de onderlinge communicatie niet in de weg staat en geen gevaar vormt tijdens de gymlessen.

Kwaliteitszorg
We doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. Tweemaal per jaar maken wij een zelfevaluatie n.a.v. de resultaten op ons cito LOVS.  We gebruiken daarnaast het kwaliteitsbewakingssysteem van Cees Bos: Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-po). Hierbij staat centraal “Zeg wat je doet en doe wat je zegt.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze schoolleider of de website www.wmkpo.nl raadplegen.

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is de enige manier waarop de school alle activiteiten voor de kinderen kan bekostigen. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 21,00 per kind. Dit bedrag zal jaarlijks met ongeveer 2,5% worden verhoogd. Start een kind na 31 december dan wordt het bedrag €10,00. Als een kind na 1 juni start, wordt er voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de schoolreis en het groep 8 schoolkamp wordt een apart bedrag gevraagd.

Gedurende het schooljaar zullen wij het programma schoolkassa in gebruik gaan nemen. Via dit programma zal de ouderbijdrage gevraagd worden. De oudercommissie beheert de gelden en legt hierover één keer per jaar verantwoording af.

Pleinwacht
Tijdens iedere pauze houden tenminste 2 leerkrachten en/of onderwijsassistenten toezicht op het schoolplein. Leerkrachten die pleinwacht hebben zijn herkenbaar aan de oranje hesjes. Door deze hesjes is het voor kinderen direct duidelijk waar de leerkrachten zijn wanneer zij hulp nodig hebben.
Na de lunch wordt er in 2 groepen buiten gespeeld: groep 2/3 en 4/5  en groep 6/7 en 7/8. Groep 1/2 speelt gedurende de dag meerdere keren buiten met de eigen leerkracht.

Rapporten
Vanaf groep 3 krijgt ieder kind in februari en juni een rapport mee naar huis. Hierop vind u de resultaten van een periode. De kinderen krijgen een rapport vanuit ons administratiesysteem Parnassys. De beoordeling vindt plaats middels woorden (onv – matig – voldoende – ruim voldoende – goed – zeer goed). In het rapport zit ook een uitdraai van het cito leerlingvolgsysteem en een overzicht uit ZIEN!, ons volgsysteem wat de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen laat zien. 

De rapporten van groep 1 t/m 8 worden verzameld in een map. Aan het einde van groep 8 mag u de map houden.

Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen in januari en juni ook een rapport. Dit is een overzicht van ons volgsysteem Bosos, met enkele werkjes die zij in de loop van het schooljaar hebben gemaakt. Zo kunt u zien hoe uw kind zich ontwikkelt. De kleuters mogen hun map na elk schooljaar houden.

Regels omtrent gedrag/routines
Op school hanteren wij 7 regels, afspraken en verwachtingen voor kinderen, team en ouders. Daarnaast gebruiken we in alle groepen lessen en taal voor de omgang met onze kinderen uit de methode Kanjertraining over gedrag. We gebruiken een 6-tal routines gedurende de dag voor begintaak, drempelontvangst, luisterhouding van binnen naar buiten en buiten naar binnen, aandachtsteken en ganggebruik. We hanteren het time-out protocol indien ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor.

Schoolfotograaf
Ieder jaar maakt de schoolfotograaf foto’s van individuele kinderen, broertjes en zusjes op school en groepsfoto’s. Deze datum staat vermeld op de jaarkalender op onze website. U kunt de foto’s nabestellen, maar dit is uiteraard niet verplicht.

Schoolreisje
ieder schooljaar gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
We hanteren hiervoor een 3-jarige cyclus: educatief/actief/pretpark.
In schooljaar 2020-2021 is actief aan de beurt.

Spijbelen / ongeoorloofd verzuim
Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Onze schoolleider is, op grond van de Leerplichtwet, verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Vanaf 1 april 2017 wordt het schoolverzuim automatisch digitaal gemeld aan het verzuimregister van de woongemeente van het betreffende kind. Dit is een landelijke maatregelen waarmee gemeenten beter zicht krijgen op het verzuim en sneller kunnen handelen.

Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar extra of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van luxeverzuim. Zie ook Ziekte en ziekmelding en Verlof en verlofaanvraag.

Tien-minuten-gesprekken
Drie keer per jaar plannen we 10-minutengesprekken voor kinderen in de groepen 1 t/m 8. Tijdens het eerste gesprek (in september/oktober) bespreken we vooral het sociaal welbevinden van uw kind en is uitwisseling van informatie doel van het gesprek. De tweede en derde gesprekken zijn n.a.v. het rapport. De ouders en kinderen van groep 8 krijgen in januari een advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders van de kinderen uit groep 6 en 7 krijgen einde school een indicatief advies voor het voortgezet onderwijs. Om de gesprekken te plannen, gebruiken we het programma schoolgesprek.

Wanneer u tussentijds de voortgang van uw kind wil bespreken of andere redenen hebt voor een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht, kunt u een afspraak maken op een moment dat u beide schikt. Wij bespreken persoonlijke zaken graag persoonlijk met u; e-mail vinden wij hiervoor geen geschikt middel.

De schoolleider heeft geen officieel spreekuur. U kunt altijd een afspraak met haar maken of bij haar binnen lopen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

Veiligheid
Handboek Veiligheid Trivium
Stichting Trivium heeft een Handboek Veiligheid ontwikkeld, waarin documenten zijn opgenomen die aangeven hoe we handelen op dit gebied. Deze regels en maatregelen kunnen gedrag van personeel en leerlingen reguleren.

Veiligheidsplan
Voor De Hien hebben wij bovendien een schooleigen Veiligheidsplan (zie website). Hierin staan specifieke veiligheidsaspecten beschreven, zoals het ontruimingsplan, het pestprotocol en de schoolafspraken. Wij houden op school een incidentenregistratie bij waarin ongevallen en onveilige situaties worden vastgelegd. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd.

Privacyprotocol
Onze school houdt rekening met de privacywetgeving. U vindt afspraken m.b.t. de privacyregeling op onze website en onder het kopje privacy.


Verjaardagen
Verjaardag van kind op school

Als uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Leerkrachten krijgen bij voorkeur dezelfde traktatie als de kinderen. In de kleutergroepen mogen de ouders aanwezig zijn bij de viering.

Als uw kind jarig is, is het een leuke gewoonte om op de verjaardag te trakteren. Voor traktaties voor verjaardagen vinden we de kwaliteit van de traktatie belangrijker dan de kwantiteit. Samen vieren en plezier hebben vinden we belangrijk, een feestelijke traktatie kan hieraan bijdragen.

Traktaties worden uitgedeeld bij het 10 uurtje of aan het einde van de lesdag, zodat de kinderen voldoende tijd (en eetlust) hebben om hun meegebrachte lunch te nuttigen.
De werkgroep gezonde school heeft een aantal richtlijnen voor het beleid geformuleerd (zie ons voedingsbeleid op www.dehien.nl ) :  

  • Houd de traktatie eenvouding. De kinderen moeten het als 1 portie kunnen eten. Als het meer dan 1 portie is, dan wordt een gedeelte van de traktatie mee naar huis gegeven.
  • Gezonde traktaties hebben de voorkeur, maar uw keuze hierin is vrij. Tips: gezondtrakteren.nl
  • Leerkrachten krijgen het liefst dezelfde traktatie als de kinderen.
  • Geen gefrituurde snacks.
  • Geen cadeautjes.

Verjaardag van leerkracht op school
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd tijdens de meesters- en juffendag,. U wordt hierover op de hoogte gehouden middels de Hienwijzer en/of een brief.

Vertrouwenspersoon
Het is goed om te weten dat er op en buiten onze school contactpersonen zijn waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of leerkracht kan een beroep op hen doen als ze problemen hebben waar ze niet met iedereen openlijk over willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.

Interne vertrouwenspersoon
Suzan Ruijs             telefoon 0488 411 226                           e-mail s.ruijs@cnbdehien.nl

Externe vertrouwenspersoon
Indien noodzakelijk kunt u, na het invullen van het klachtenformulier, worden doorverwezen naar één van de twee externe vertrouwenspersonen voor Stichting Trivium.

De heer J. van der Spek         telefoon 026 472 35 88                          e-mail jaapvdspek@planet.nl

Zie ook Klachtenregeling

Wendagen
Een kleuter mag vanaf zijn of haar vierde verjaardag naar school. Vóór die tijd is er gelegenheid om maximaal tien dagdelen naar school te gaan om alvast te wennen aan de omgeving, de groep en de nieuwe juf. Deze dagen worden in overleg met u en de onderbouwcoördinator gepland. Meestal zijn dit de woensdag- en vrijdagochtenden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind. Bij het plannen houden we rekening met de vakanties.

Ziekte en ziekmelding van uw kind
Bij ziekte verzoeken wij u de leerkracht van de betreffende groep vóór 8.15 uur mondeling of telefonisch in te lichten. Als uw kind niet is afgemeld nemen wij een half uur na aanvang van de school contact met u op. Wanneer uw kind langdurig ziek is geweest kan de leerkracht besluiten extra werk mee naar huis te geven.

Wanneer een kind tijdens schooltijd ziek wordt of gewond raakt zullen wij contact met u opnemen. Indien wij u niet kunnen bereiken, blijft uw kind op school. Het is daarom belangrijk dat de groepsleerkracht uw meest recente contactgegevens heeft. Wanneer het kind dusdanig ziek is dat directe medische hulp noodzakelijk is dan zullen wij deze inschakelen.

Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte of aanwezigheid van de leerkracht zal een vervangende leerkracht worden ingeschakeld. Maar ook onze school ontkomt er soms niet aan dat er geen interne of externe invalkrachten beschikbaar zijn. In dat geval kan het voorkomen dat de kinderen worden verdeeld over meerdere groepen. In een uitzonderlijk geval van overmacht kunnen kinderen naar huis worden gestuurd; dit gebeurt echter pas de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht, zie ons protocol voorkoming lesuitval op onze website.