ABC van praktische zaken

Aanmelden/inschrijven
Rondleiding
De beste manier om de sfeer op onze school te proeven en te zien hoe wij in de praktijk werken is met een bezoek aan onze school. Wij nodigen iedereen van harte uit om hiervoor een afspraak te maken met onze schoolleider Evelien Buis. Zij zal u graag onze school laten zien en uw vragen beantwoorden.

Aanmelding
Wanneer u voor onze school hebt gekozen kunt u een aanmeldingsformulier opvragen ophalen bij onze schoolleider op school. Op het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld op school ontvangen is, is uw kind formeel ingeschreven. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bij inschrijving van kleuters ontvangt u ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind een uitnodiging voor de eerste wendag.
Zie ook Wendagen

Aansprakelijkheid & verzekeringen
De Hien valt onder de collectieve WA-verzekering van de Stichting Trivium. Uw kind is tijdens de schooluren verzekerd tegen de financiële gevolgen van schade als gevolg van verwijtbaar gedrag van het team of bestuur. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school worden georganiseerd zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Bij schade kunt u zich wenden tot de schoolleider.
Voor schade aangericht door kinderen worden ouders aansprakelijk gesteld. Hierbij valt te denken aan vernielen van andermans bezittingen, medische kosten als gevolg van fysiek contact, etc. Voor dergelijke schades kunnen ouders een particuliere WA-verzekering afsluiten.

Administratie
Wij vinden het belangrijk om onze administratie actueel te houden. Daarom verzoeken wij ouders ons op de hoogte te houden van wijzigingen in contactgegevens. Ook zijn wij graag op de hoogte van veranderingen in thuissituaties, zoals bijvoorbeeld bruiloften, echtscheidingen of gezinsuitbreiding.

BSN
Onze administratie moet aan wettelijke eisen voldoen (‘Wet op het onderwijsnummer’). Om die reden hebben wij van alle kinderen het BSN (burgerservicenummer) en een kopie van officiële documenten nodig, zoals een kopie van het identiteitsbewijs. Een kopie van de zorgpas volstaat niet.
Gewichtenregeling/bekostiging
De bekostiging van het onderwijs is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders van onze ingeschreven kinderen. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons uiteraard aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook Veiligheid / Privacyprotocol.

Bibliotheek
De school heeft een goed gesorteerde verzameling boeken bestaande uit een eigen collectie en een wisselcollectie van de centrale bibliotheek in Dodewaard. Iedere vier weken gaat een ouder uit elke groep met vier kinderen nieuwe boeken halen voor de speciale plank in onze schoolbibliotheek. Kinderen van De Hien hebben gratis toegang tot de Bibliotheek Rivierenland in Dodewaard.

Bouwcoördinator
Op De Hien zijn twee groepsleerkrachten werkzaam die tevens zijn opgeleid tot bouwcoördinator. Zij coördineren de gang van zaken binnen hun eigen bouw (respectievelijk onderbouw en bovenbouw) en zijn als lid van het management team medeverantwoordelijk voor het beleid van de school.

Buitenschoolse opvang
Als school hebben wij een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang (BSO) voor uw kind te bieden. Wij hebben hiervoor een contract afgesloten met Kinderdagverblijf SamSam, gelegen aan de Emmalaan 2, direct naast onze school. Onze schoolleider kan u hierover inlichten. Voor meer informatie en aanmelding van uw kind kunt u rechtstreeks terecht bij SamSam: www.kdvsamsam.nl of telefoonnr. 0488-410038.

Eten en drinken
Eten en drinken voor de ochtendpauze (10-uurtje) en voor de lunch nemen de kinderen van thuis mee.
Wat mee genomen mag worden: Fruit, groente, boterhammen, krentenbol, ontbijtkoek/peperkoek, rijstwafel (zonder chocola), droog pakje crackers, danoontje zonder strooisels, kaas, bifiworstje, beker met drinken of pakje drinken (zonder koolzuur).
Als gezonde school stimuleren wij gezonde tussendoortjes in beperkte hoeveelheden. Wij doen dit schooljaar mee aan het schoolfruitproject – dit start in week 46: http://www.euschoolfruit.nl

Gevonden voorwerpen
Wanneer u iets mist kunt u in eerste instantie bij de groepsleerkracht terecht. Gevonden voorwerpen worden tot het einde van het schooljaar bewaard. Aan het einde van het schooljaar worden de gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. De datum wordt in de Hienwijzer vermeld.

Goede doelen en inzamelingsacties
Vanuit onze identiteit besteden wij extra aandacht aan de zorg voor een ander. In de Hienwijzer kunt u lezen welke acties wij komend schooljaar ondersteunen, we starten met ‘wandelen voor water’. Ouders worden nadrukkelijk gevraagd hierin mee te denken.
Naast acties voor externe goede doelen zamelen wij ook cartridges, gebruikte elektrische apparaten, kleding en batterijen in. Deze inzamelingsacties leveren spelmateriaal of geld op voor onze school. Dit geld komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen, zoals schoolreisjes of uitjes.

Hienwijzer
Circa 20x per jaar ontvangt u per e-mail onze digitale nieuwsbrief, de ‘Hienwijzer’. Hierin kunt u lezen over recente ontwikkelingen en activiteiten, toekomstige activiteiten. U kunt de Hienwijzers ook terugvinden op onze website.

Hoofdluiscontrole
In de week na iedere schoolvakantie wordt er in elke groep gecontroleerd op luizen en/of neten. Elke groep heeft eigen zogenaamde ‘luizenouders’, die de controle uitvoeren. De bevindingen worden bijgehouden in een logboek.
Indien er luizen en/of nieuwe neten worden geconstateerd, neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouders. De ouders zorgen ervoor dat hun kind(eren) op de juiste manier behandeld worden, om verdere verspreiding van luizen te voorkomen.
Als ouders thuis luizen ontdekken, vragen wij hen vriendelijk doch dringend contact opnemen met de leerkracht van hun kind, zodat er een extra luizencontrole in de groep van hun kind uitgevoerd kan worden.

Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit wordt langzaam opgebouwd t/m groep 8. Het huiswerk bestaat uit extra taal- en/of rekenwerk, het leren van toetsen, het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.
Vroeg leren omgaan met huiswerk bevordert de zelfstandigheid en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van kinderen ten aanzien van hun eigen handelen. Twee aspecten die in het voortgezet onderwijs van groot belang zijn voor het behalen van successen.

Informatieplicht gescheiden ouders
De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling van hun kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte wordt gesteld. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder en dat de oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met onze schoolleider.

Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) coördineert de begeleiding aan de zorgleerlingen. Hij heeft de leiding over het zorgteam, bestaande uit onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en stagiairs.

Klachtenregeling
Wij vinden het niet in belang van uw kind of uzelf wanneer u te lang blijft rondlopen met vragen, problemen of klachten. Voor kleine en grote klachten moet er op school iemand zijn die u kunt vertrouwen. Iemand die goed naar u luistert en advies geeft. Voor leerlingen en ouders zijn dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de schoolleider. Als een probleem in dit contact niet goed wordt opgelost, kunt u een klacht indienden. Hiervoor is een uitgebreide klachtenprocedure, die vastgelegd is in de klachtenregeling. Deze is op school te verkrijgen en kunt u terugvinden op de website van Stichting Trivium.
Zie ook Vertrouwenspersoon.

Klassenouders
Alle groepen hebben een klassenouder. Klassenouders zijn de schakel tussen de ouders en de groepsleerkracht. Zij ondersteunen de leerkracht o.a. bij het organiseren van een activiteit. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar via de ouderhulpbrief.

Kleding/schoeisel
Schoeisel
Om de klaslokalen en de speelruimtes schoon te houden vragen wij u vriendelijk om vieze schoenen en laarzen bij de garderobe uit te trekken en neer te zetten. Dit geldt ook voor skeelers. Om verwarring te voorkomen vragen wij u de laarzen te voorzien van de naam van uw kind. U kunt uw kind uiteraard sloffen mee naar school geven om te voorkomen dat het op sokken loopt.

Hoofdbedekking
Het dragen van hoofddeksels is in de klas verboden. Hoofdbedekking op grond van godsdienst of medische redenen is wel toegestaan, mits het de onderlinge communicatie niet in de weg staat en geen gevaar vormt tijdens de gymlessen.

Gymkleding – Kleuters
De kleuters dragen tijdens de gymlessen gymschoentjes, liefst zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te voorkomen. Deze schoentjes worden op school bewaard in een krat. We adviseren u om zo nu en dan te controleren of uw kind niet toe is aan een maatje groter.

Gymkleding – Groepen 3 t/m 8
Vanaf groep 3 dragen de kinderen gymschoenen voorzien van een witte antislipszool (geen balletschoentjes) en een turnpakje of sportbroekje en -shirtje. Sportkleding graag schoon in een tas meenemen en niet thuis al aantrekken. Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben kunnen niet meedoen met de gymles.
We vragen kinderen sierraden (kettingen, oorbellen, ringen) die tijdens de les een gevaar vormen voor het kind of de medeleerlingen af of uit te doen.

Kwaliteitszorg
We doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. Tweemaal per jaar maken wij een zelfevaluatie n.a.v. de resultaten op ons cito LOVS. We gebruiken daarnaast het kwaliteitsbewakingssysteem van Cees Bos: Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-po). Hierbij staat centraal “Zeg wat je doet en doe wat je zegt.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze schoolleider of de website www.wmkpo.nl raadplegen.

Lestijden, inloop en ophalen

Met ingang van 1 augustus 2017 zullen wij voor alle groepen een continurooster hanteren.

Lestijden:
Maandag    8.30 – 14.00 uur
Dinsdag      8.30 – 14.00 uur
Woensdag  8.30 – 14.00 uur Groep 1/2 vrij v.a. 12.00 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag         8.30 – 14.00 uur

Visie op het continurooster
Door het continurooster kunnen wij als team een doorgaande lijn creëren gedurende de schooldag van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze om 8.30 uur starten tot het moment dat zij de school om 14.00 uur gelden dezelfde eenduidige regels door de school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels; deze bieden structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat deze eenduidigheid het welbevinden van de kinderen ten goede komt en vanuit dit welbevinden de ontwikkeling van de kinderen zal stimuleren.
Ook willen we als school onze verantwoordelijkheid nemen in het aanzetten tot gezond gedrag. In dit geval gezond eet- en beweeggedrag. Een gezonde lunch krijgt een centrale plek in het onderwijsaanbod. In de pauze kunnen kinderen (buiten) bewegen en samen spelen. We hebben ook oog voor kinderen die in hun pauze een stiltemoment nodig hebben om tot rust te komen.
Bij onze keuze voor het beste lestijdenmodel voor onze school hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Alle groepen verblijven zoveel mogelijk op dezelfde tijden op school: rust en regelmaat.
• Leerkrachten hebben in de middag een langere aaneengesloten niet-lesgebonden tijd.
• De lesuren zijn gelijkmatig verdeeld over de week.

Inloop & ophalen
Ochtend
De kleuters kunnen vanaf 8.20 uur in hun lokaal gebracht worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Als u zorgt dat u de klas om 8.30 uur heeft verlaten, kunnen we op tijd beginnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan vanaf 8.20 uur de school in. De leerkracht van uw kind staat dan bij de deur om uw kind te begroeten.
Er is geen toezicht op het schoolplein van 8.20 – 8.30 uur. U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Om 8.30 uur beginnen we met de lessen. Wij verzoeken u dringend om uw kinderen op tijd op school te laten komen.

Ophalen groep 1 / 2
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze worden opgehaald. Komt uw kind later of is het ziek, geeft u dit dan tijdig door aan de leerkracht of belt u even op de dag zelf, het liefst voor half 9 naar school.
Langer blijven na schooltijd
In sommige gevallen blijven de kinderen na schooltijd iets langer op school.
• Klassendienst: maximaal 10 minuten
• Incidentele reden.
Mocht uw kind om één van bovenstaande redenen langer op school blijven dan wordt u hierover ingelicht door de groepsleerkracht.

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is de enige manier waarop de school alle activiteiten voor de kinderen kan bekostigen. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 20,00 per kind. Dit bedrag zal jaarlijks met 2,5% worden verhoogd. Start een kind na 31 december dan wordt het bedrag €10,00. Als een kind na 1 juni start, wordt er voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de schoolreis en het groep 8 schoolkamp wordt een apart bedrag gevraagd.
Wanneer u aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven de ouderbijdrage te willen betalen ontvangt u een eenmalige incasso. De oudercommissie beheert de gelden en legt hierover één keer per jaar verantwoording af.

Pleinwacht
Tijdens iedere pauze houden tenminste 2 leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers toezicht op het schoolplein. Leerkrachten die pleinwacht hebben zijn herkenbaar aan de fluoriserende oranje hesjes. Door deze hesjes is het voor kinderen direct duidelijk waar de leerkrachten zijn wanneer zij hulp nodig hebben.
Na de lunch wordt er in 2 groepen buiten gespeeld: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Er is dan toezicht door minimaal 3 leerkrachten/PM’ers/stagiaires.

Procedures/protocollen
Onze afspraken en routes hebben we vastgelegd in een aantal protocollen. U vindt deze op onze website onder ‘downloads’. U U kunt daar vinden:
• Protocol doubleren en versnellen
• Uitstroom en adviseringsprotocol
• Instroom en zij instroom
• Time out en schorsingsprotocol
• Partnerschap met ouders
• Ondersteuningsprofiel

Rapporten
Vanaf groep 3 krijgt ieder kind in februari en juni een rapport mee naar huis. Hierop vind u de resultaten van een periode. De kinderen krijgen een rapport vanuit ons administratiesysteem Parnassys. De beoordeling vindt plaats middels woorden (zwak – matig – voldoende – ruim voldoende – goed – zeer goed). In het rapport zit ook een uitdraai van het cito leerlingvolgsysteem en een overzicht uit ZIEN!, ons volgsysteem wat de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen laat zien.
De rapporten van groep 1 t/m 8 worden verzameld in een map. Aan het einde van groep 8 mag u de map houden.
Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen in januari en juni ook een rapport. Dit is een overzicht van ons volgsysteem Bosos, met enkele werkjes die zij in de loop van het schooljaar hebben gemaakt. Zo kunt u zien hoe uw kind zich ontwikkelt. De kleuters mogen hun map na elk schooljaar houden.

Regels omtrent gedrag/routines
Op school hanteren wij 7 regels, afspraken en verwachtingen voor kinderen, team en ouders. Daarnaast gebruiken we in alle groepen lessen uit de methode Kwink over gedrag. We gebruiken een 6-tal routines gedurende de dag voor begintaak, drempelontvangst, luisterhouding van binnen naar buiten en buiten naar binnen, aandachtsteken en ganggebruik. We hanteren het time-out protocol indien ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voordoet.

Schoolfotograaf
Ieder jaar maakt de schoolfotograaf foto’s van individuele kinderen, broertjes en zusjes op school en groepsfoto’s. Deze datum staat vermeld op de jaarkalender. U kunt de foto’s nabestellen, maar dit is uiteraard niet verplicht.

Schoolreisje
Ieder schooljaar gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
We hanteren hiervoor een 3-jarige cyclus: educatief-actief/dierentuin- pretpark.
In schooljaar 2017-2018 is pretpark aan de beurt.

Spijbelen / ongeoorloofd verzuim
Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Onze schoolleider is, op grond van de Leerplichtwet, verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Vanaf 1 april 2017 wordt het schoolverzuim automatisch digitaal gemeld aan het verzuimregister van de woongemeente van het betreffende kind. Dit is een landelijke maatregelen waarmee gemeenten beter zicht krijgen op het verzuim en sneller kunnen handelen.
Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar extra of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van luxeverzuim.
Zie ook Ziekte en ziekmelding en Verlof en verlofaanvraag.

Spreekbeurten en werkstukken
In de midden –en bovenbouw houden kinderen jaarlijks één of meerdere spreekbeurten en werken zij aan werkstukken, zowel op school als thuis. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van materiaal uit onze bibliotheek en internet. Stappenplannen en tips voor de voorbereiding van de boekenkring, hobbykring, nieuwskring en werkstukken krijgen de kinderen van de leerkracht of kunnen zij zelf opzoeken op internet.

Tien-minuten-gesprekken
Drie keer per jaar plannen we 10-minutengesprekken voor kinderen in de groepen 1 t/m 8. Tijdens het eerste gesprek (in september/oktober) bespreken we vooral het sociaal welbevinden van uw kind en is uitwisseling van informatie doel van het gesprek. De tweede en derde gesprekken zijn n.a.v. het rapport. De ouders en kinderen van groep 8 krijgen in januari een advies voor het voortgezet onderwijs. Om de gesprekken te plannen, gebruiken we het programma schoolgesprek.
Wanneer u tussentijds de voortgang van uw kind wil bespreken of andere redenen hebt voor een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht, kunt u een afspraak maken op een moment dat u beide schikt. Wij bespreken persoonlijke zaken graag persoonlijk met u; e-mail vinden wij hiervoor geen geschikt middel.
De schoolleider heeft geen officieel spreekuur. U kunt altijd een afspraak met haar maken.

Vakanties, studiedagen en overige belangrijke data
Een commissie met vertegenwoordigers van het primair onderwijs en het vervolgonderwijs overlegt jaarlijks hoe de vakanties het best ingedeeld kunnen worden. Er wordt vooral op gelet om de vakantiedagen goed af te stemmen tussen de twee soorten scholen.
Aan de start van het schooljaar krijgen alle oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee naar huis, met hierin de belangrijke data en contactgegevens. Mocht u deze niet hebben ontvangen of wilt u een extra exemplaar, neemt u dan contact op met onze schoolleider.

Hieronder geven wij voor uw gemak de belangrijkste data weer:

Vakantierooster 2017 2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 12 februari – 16 februari
Paasdagen 1-2 april
Meivakantie 27 april t/m 11 mei
Hemelvaart 10 en 11 mei – valt in de meivakantie
Pinksteren 20 en 21 mei
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus

Studiedagen en andere speciale dagen 2017-2018
5 t/m 7 september kamp groep 8
26 september studiedag; groep 1-8 vrij
13 oktober studiedag; groep 1-8 vrij
1 november Dankdag
5 december sinterklaasviering
20 december Kerstviering
8 februari studiedag; groep 1-8 vrij
14 maart Biddag
29 maart Paasviering
31 mei sportdag groep 5-8
8 juni schoolreisje groep 1-8
13 juni straatspeeldag
20 juni studiedag; groep 1-8 vrij
27 juni Verjaardagen leerkrachten, feestprogramma
6 juli laatste schooldag: Groep 8 vrij; groep 1-7 om 12.00 uur vrij

Veiligheid
Handboek Veiligheid Trivium
Stichting Trivium heeft een Handboek Veiligheid ontwikkeld, waarin documenten zijn opgenomen die aangeven hoe we handelen op dit gebied. Deze regels en maatregelen kunnen gedrag van personeel en leerlingen reguleren.

Veiligheidsplan
Voor De Hien hebben wij bovendien een schooleigen Veiligheidsplan (zie website). Hierin staan specifieke veiligheidsaspecten beschreven, zoals het ontruimingsplan, het pestprotocol en de schoolafspraken. Wij houden op school een incidentenregistratie bij waarin ongevallen en onveilige situaties worden vastgelegd. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd.

Privacyprotocol
Onze school houdt rekening met de privacywetgeving. Wij hebben een protocol samengesteld dat verantwoord gebruik van naam- en adresgegevens en foto/videomateriaal moet garanderen. U vindt ons Privacyprotocol t.z.t. op onze website, hier wordt momenteel aan gewerkt.

Verjaardagen
Verjaardag van kind op school
Als uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Als gezonde school geven wij de sterke voorkeur aan een gezonde traktatie. Ideeën hiervoor kunt u vinden op www.gezondtrakteren.nl Leerkrachten krijgen bij voorkeur dezelfde traktatie als de kinderen. In de kleutergroepen mogen de ouders aanwezig zijn bij de viering.

Verjaardag van leerkracht op school
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd tijdens de meesters- en juffendag,. U wordt hierover op de hoogte gehouden middels de Hienwijzer en/of een brief.

Verjaardag van (groot)ouders, moeder- en vaderdag
In de groepen 1 en 2 mogen de kinderen een verjaardagscadeautje maken voor mama, papa, oma of oma. U kunt dit aangeven op de kalender in de groep.

Kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken een moeder- en vaderdagcadeautje.

Verlof & verlofaanvraag
Leerplicht
Vanaf de vierde verjaardag mag een kind naar school. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind niet zomaar thuis mag houden.
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Kortdurend verlof van deze aard meldt u aan de leerkracht of de administratie (bij voorkeur per e-mail of telefonisch). We verzoeken u wel vriendelijk om dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken.
Bijzonder verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenissen, godsdienstige verplichting en verhuizing
Geldige redenen voor buitengewoon verlof zijn
• huwelijk van ouder/verzorger
• huwelijk van bloed/aanverwant (broer/zus/tante/neef/nicht)
• overlijden
• 12½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• 25, 40, 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
• Verhuizing
• Godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichting
Dergelijk verlof meldt u schriftelijk bij de leerkracht, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan de inspectie of leerplichtambtenaar. Voor bovenstaand verlof krijgt u altijd toestemming, met een maximum van tien dagen per schooljaar.
Verlof voor vakantie
De schoolleider mag in uitzonderlijke gevallen één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien schooldagen (= 2 schoolweken). De leerplichtwet stelt dat dit uitsluitend bestemd is voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever van de betreffende ouder moet dit schriftelijk aantonen. Het vakantieverlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar, dit om te voorkomen dat uw kind bij de start van het schooljaar de aansluiting met de groep mist. Afwezigheid zonder toestemming van de schoolleider zal door de schoolleider worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag
U kunt een formulier ophalen bij de administratie of schoolleiding en invullen om extra verlof aan te vragen.
Ongeoorloofd verzuim
Zie Spijbelen / ongeoorloofd verzuim

Vertrouwenspersoon
Het is goed om te weten dat er op en buiten onze school contactpersonen zijn waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of leerkracht kan een beroep op hen doen als ze problemen hebben waar ze niet met iedereen openlijk over willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.

Interne vertrouwenspersoon
Suzan Ruijs telefoon 0488 411 226 e-mail s.ruijs@cnbdehien.nl

Externe vertrouwenspersoon
Indien noodzakelijk kunt u, na het invullen van het klachtenformulier, worden doorverwezen naar één van de twee externe vertrouwenspersonen voor Stichting Trivium.
De heer J. van der Spek telefoon 026 472 35 88 e-mail jaapvdspek@planet.nl
Mevrouw E. Burger telefoon 0481 372 620 e-mail –
Zie ook Klachtenregeling.

Verzekeringen
Zie Aansprakelijkheid & verzekeringen.

Website
Actuele informatie over alle activiteiten, protocollen, adressen en contactgegevens kunt u ook terugvinden op onze website, www.dehien.nl. Ook heeft onze school een facebookpagina. Op deze pagina worden foto’s geplaatst van activiteiten die op school plaats vinden en tevens vindt u hier onze Hienvlog.

Wendagen
Een kleuter mag vanaf zijn of haar vierde verjaardag naar school. Vóór die tijd is er gelegenheid om maximaal tien dagdelen naar school te gaan om alvast te wennen aan de omgeving, de groep en de nieuwe juf. Deze dagen worden in overleg met u en de onderbouwcoördinator gepland. Meestal zijn dit de woensdag- en vrijdagochtenden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind. Bij het plannen houden we rekening met de vakanties.

Ziekte en ziekmelding van uw kind
Bij ziekte verzoeken wij u de leerkracht van de betreffende groep vóór 8.15 uur mondeling of telefonisch in te lichten. Als uw kind niet is afgemeld nemen wij een half uur na aanvang van de school contact met u op. Wanneer uw kind langdurig ziek is geweest kan de leerkracht besluiten extra werk mee naar huis te geven.
Wanneer een kind tijdens schooltijd ziek wordt of gewond raakt zullen wij contact met u opnemen. Indien wij u niet kunnen bereiken, blijft uw kind op school. Het is daarom belangrijk dat de groepsleerkracht uw meest recente contactgegevens heeft. Wanneer het kind dusdanig ziek is dat directe medische hulp noodzakelijk is dan zullen wij deze inschakelen.

Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte of aanwezigheid van de leerkracht zal een vervangende leerkracht worden ingeschakeld. Maar ook onze school ontkomt er soms niet aan dat er geen interne of externe invalkrachten beschikbaar zijn. In dat geval kan het voorkomen dat de kinderen worden verdeeld over meerdere groepen. In een uitzonderlijk geval van overmacht kunnen kinderen naar huis worden gestuurd; dit gebeurt echter pas de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht.