Passend onderwijs en zorgstructuur

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basisonderwijs. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1- Visio/Bartimeus) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2 – Kentalis) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband is de vorm waarin scholen (regionaal) samenwerken wat betreft passend onderwijs op de basisscholen. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt welke school passend is voor het kind. Voor meer informatie, zie de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

Ons samenwerkingsverband ‘BEPO’
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs ‘BEPO’. Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel.
BePO hanteert drie niveau van onderwijsvoorzieningen:
– Basisondersteuning
– Plusondersteuning

Jaarlijks krijgen wij de beschikking over uren ondersteuning vanuit Bepo, de plusconsulent uren. De intern begeleider van onze school stelt in overleg met de plusconsulent de werkwijze en inzet van deze uren vast voor het betreffende jaar.

Verandering m.b.t. het budget passend onderwijs per 1 augustus 2019: 

Vanaf volgend schooljaar gaat het beschikbare budget van de arrangementen die bij BePO konden worden aangevraagd rechtstreeks naar de schoolbesturen. Ieder schoolbestuur ontvangt een geldbedrag (budget passend onderwijs) per leerling bovenop het geldbedrag die scholen ontvangen voor het bieden van de basisondersteuning.  De uren die de school ontving voor een themaspecialist, worden eveneens uitbetaald. 
Voor volgend schooljaar blijft Marie-José Janssen (40 uur) onze schoolconsulent. 

Schoolbesturen moeten dit geld beschikbaar stellen voor extra ondersteuning aan de kinderen die dit nodig hebben maar scholen moeten het doen met het beschikbare geld. Er kan niet meer extra aangevraagd worden. 

In ons schoolondersteuningsprofiel (zie downloads) hebben we vastgelegd welke mogelijkheden wij kunnen inzetten om passend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Ons schoolondersteuningsprofiel sluit aan op de BePO kwaliteitsstandaard basisondersteuning. In de ‘1-zorgroute’ staat beschreven hoe de zorgstructuur vorm krijgt bij ons op school in de dagelijkse praktijk.