Passend onderwijs en zorgstructuur

Uitgangspunt van passend onderwijs binnen de Hien is om de leerlingen zoveel mogelijk in de groep te houden, rekening houdend met ieders onderwijsbehoeften. De leerkracht verzorgt de instructie en is eindverantwoordelijk, de onderwijsassistent en themaspecialist zijn ondersteunend.

Voor de vakken spelling en rekenen werken wij groepsdoorbrekend. Dit betekent dat een kind met een aangepaste leerlijn, de betreffende les in een andere groep zal volgen. Hierdoor krijgt elk kind op het eigen niveau les.

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband is de vorm waarin scholen (regionaal) samenwerken wat betreft passend onderwijs op de basisscholen. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt welke school passend is voor het kind. Voor meer informatie, zie de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

Ons samenwerkingsverband ‘BEPO’
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs ‘BEPO’. Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel.
BePO hanteert drie niveau van onderwijsvoorzieningen:
– Basisondersteuning
– Plusondersteuning

Jaarlijks krijgen wij de beschikking over uren ondersteuning vanuit Bepo, de plusconsulent uren. De intern begeleider van onze school stelt in overleg met de plusconsulent de werkwijze en inzet van deze uren vast voor het betreffende jaar.