Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak in het reilen en zeilen van de school. De MR geeft namens personeelsleden en ouders gevraagd en ongevraagd advies over de besluitvorming van het schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aspecten die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MT als taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school te bevorderen.

De MR is samengesteld uit zes leden: 3 afgevaardigden vanuit het personeel (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). De zittingstermijn is vier jaar en kan één keer verlengd worden met twee jaar. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De schoolleider overlegt gevraagd en ongevraagd met de MR inzake het gevoerde en te voeren schoolbeleid.

Personeelsgeleding
Neline Blankestein (voorzitter)
Betsie Tijssen
Colin van der Meer

Oudergeleding
Astrid van Gessel (secretaris)
André Staal
Reinout Werschkull

U kunt de MR bereiken via de mail MR@dehien.nl

De notulen van de MR vergaringen zijn op te vragen bij de MR.

Bekijk en download hier het huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk reglement MR De Hien 2020-2021

Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en OC-leden. De oudercommissie heeft als taak om te ondersteunen bij en mee te organiseren van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Dit zijn bijvoorbeeld de kerstviering, paasviering, sinterklaasactiviteiten en sportdagen. Er wordt samen gewerkt met leerkrachten in werkgroepen. Deze worden aan het begin van het schooljaar samengesteld.
Op de informatieavond in november 2017 heeft onze OC verteld wat zij doen en waar de vrijwillige ouderbijdrage
voor wordt gebruikt. De bijbehorende presentatie vindt u hier:  Presentatie OC 17-18

Als u contact op wilt nemen met onze OC, dan kan dit via  de persoonlijke emailadressen van de voorzitter, penningmeester of secretaris:

Erik Roelofse – Voorzitter – Stuur email
Dirk Huibers – Penningmeester
Simone Wouters – Secretaris – Stuur email

OC Leden:

Daphne Wouters
Gerda Scholtus
Anja Vermeer
Marian Rijsdijk
Ingrid Verhaaf
Linda Farrell
Germanda Budding